header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

20 April 2019

 • สาส์นโอกาสสมโภชปัสกา 2019

  สาส์นโอกาสสมโภชปัสกา 2019
  โดย พระคุณเจ้ายอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ
  ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี
  {youtube}aE9kSSRb64Y{/youtube}

  ผลิตโดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

 • ข่าวดีวันอาทิตย์ปัสกา


  บทเทศน์อาทิตย์ปัสกา
  ปัสกาทุกวัน
  ( 21 เมษายน)
  ก. ความสำคัญ           
  1. ปัสกาเป็นการฉลองที่สำคัญที่สุดของพระศาสนจักร เป็นจุดกำเนิดของความหวังเรื่องการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร์ เราฉลองวันปัสกาด้วยความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีด้วยเหตุผลสามประการ ได้แก่

      (1) การกลับคืนชีพของพระคริสต์เป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน การกลับคืนชีพเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ น.เปาโลจึงยืนยันว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์

 • สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี

   "สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี"
         วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2019 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรีจัดอบรมสัมมนาสตรีสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "สตรีศิษย์ธรรมทูต ประจักษ์พยานการประกาศข่าวดี" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 50 คน

 • ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

   ฉลองวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
           วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น.พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญยอแซฟและฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญโยเซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนด้วย

 • ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-03-2019

  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-03-2016
  “พระสันตะปาปาฟรังซิส : 6 ปีแห่งรัก เมตตา และกล้าหาญ”
  {youtube}Cg-JxM33jv0{/youtube}
  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
  โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

footer