header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

24 September 2019

 • กิจกรรมเยาวชนจากสมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”


  กิจกรรมเยาวชนจากสมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์”

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันเกี่ยวกับสมณลิขิต “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีคุณครูภูวดล กลิ่นสวัสดิ์ และคุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน เป็นวิทยากร ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี โอกาสนี้มีเยาวชนจากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรีเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน

 • ประชุม-อบรมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ระดับวัด-โรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี


  ประชุม-อบรมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ระดับวัด-โรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี

      วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ สังฆมณฑลราชบุรี ภายใต้การนำของคุณพ่อกฤษฎา ลิ้มเฉลิม(คพ.ตี๋) จัดอบรมและพบปะผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ระดับวัด โรงเรียนและองค์กร ของสังฆมณฑลเป็นครั้งแรก ณ ห้องประชุมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 • ข่าวดีข่าวดีสัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา


  บทเทศน์สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
  ทำสิ่งเล็กๆด้วยความรัก
  ก. ความสำคัญ            
           1. ข่าวดีของพระเจ้าถึงเราทุกคนในวันนี้เตือนใจเราว่า เราเป็นผู้แทนของพระเจ้า และพระองค์ทรงมุ่งหวังให้เราเป็นผู้แทนที่ซื่อสัตย์และรอบคอบของพระองค์ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายและเชิญชวนเราให้ใช้พระพรหรือความสามารถต่างๆ ที่เรามี เช่น ความทรัพย์สินเงินทอง เวลา สุขภาพ หรือความสามารถเพื่อที่จะได้บรรลุถึงความสุขในสวรรค์ (มิใช่หวังแค่ความสุขในโลกนี้เท่านั้น)

 • วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"

  วัดซอนต้าจัดอบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
           วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019 โอกาสปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาสวัดบุญอังเยลา ซอนต้า จัดอบรมสัตบุรษ หัวข้อ “การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว”  โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน​ 19 ท่าน

 • แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

  แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
             กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 "หัวข้อศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต" วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 ณ ห้องประชุม ร.ร.เทพินทร์พิทยา วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคริสตชนใหม่​ พี่เลี้ยงRCIA​ กลุ่มองค์กร ของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด​ บางนกแขวกร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตศิษย์พระคริสต์ศิษย์ธรรมทูต​ มีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมวันนี้จำนวน​ 55​ ท่าน

 

footer