header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

24 March 2019

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต


  บทเทศน์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต
  ทรงเมตตาแต่เคร่งครัด
  ( 24 มีนาคม)
  ก. ความสำคัญ       
         1. บทอ่านทั้งสามในวันนี้พูดถึงพระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าต่อพฤติกรรมของมนุษย์ แม้ว่าในบางครั้งพระองค์ทรงลงโทษแต่ก็ยังทรงให้โอกาสเราเพื่อชดใช้โทษบาปและกลับใจ แม้ว่าความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงและดำรงนิจนิรันดร์ แต่พระองค์จะไม่ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นโดยที่เราไม่ให้ความร่วมมือกับพระองค์ นี้แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้พระองค์เชิญชวนเราให้ทำกิจใช้โทษบาปในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้และปรารถนาให้เราได้ฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ ให้ชีวิตของเราบังเกิดผลเป็นความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย และการช่วยเหลือผู้อื่น

 • ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-03-2019

  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 13-03-2016
  “พระสันตะปาปาฟรังซิส : 6 ปีแห่งรัก เมตตา และกล้าหาญ”
  {youtube}Cg-JxM33jv0{/youtube}
  ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
  โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 • ธรรมเนียมการคลุมผ้า ไม้กางเขนและรูปศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในระหว่างมหาพรต


  ธรรมเนียมการคลุมผ้า ไม้กางเขนและรูปศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ในระหว่างมหาพรต

      แม้ธรรมเนียมการคลุมผ้าไม้กางเขนและรูปศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ นั้นไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่หลังสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1965-1969) จึงทำให้ธรรมเนียมนี้หายไปในบางที่ แต่บางที่ก็ยังคงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้

      ปัจจุบันสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคลุมผ้าหรือไม่คลุมผ้า แต่อยู่ที่ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการคลุมผ้า    คือ เพื่อเป็นเครื่องหมายของการสำนึกผิด อันเป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลมหาพรต และเพื่อให้คริสตชนมุ่งเน้นไปที่การกลับคืนชีพ (ปัสกา) ของพระคริสตเจ้า

 • สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"


  สังฆมณฑลราชบุรีจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด"

         ฝ่ายบุคลาภิบาล สังฆมณฑลจัดวันศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ "จงชื่นชมยินดีเถิด" (มธ 5:12) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2019 เวลา 08.30 น. -15.00 น. ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และฆราวาสที่สนใจ จำนวน 308 คน

 • "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง"



  "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง"
   
         วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 - 12.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  90  ท่าน

 

footer