header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

23 July 2019

 • วันชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประจำปี 2019


  วันชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประจำปี 2019

        วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.2019 พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรีประจำปี 2019 หัวข้อ "ผู้สูงวัยศิษย์พระคริสต์ ชีวิตจิตผู้แพร่ธรรม 350 ปี พันธกิจรักและรับใช้ " ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง โดยมี คพ.วัชศิลป์  กฤษเจริญ คพ.วิโรจน์ เสียงไพเราะ คพ.วิริยะ สู้เสงี่ยม คพ.สุเทพ  ภูผา คพ.วุฒิชัย อ่องนาวา คพ.วิชาญ กิจจเริญ คพ.ประสิทธิ์ รุจิรัตน์  คพ.ปิยะศักดิ์ ว่องไว คพ.ศิริศักดิ์ ยอแซฟ คณะซิสเตอร์ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ลูกกตัญญูต่อบุพการีตัวอย่าง สมาชิกผู้สูงอายุ พี่น้องสัตบุรุษจากทุกวัด นักแสดง ตัวแทนองค์กรฆราวาส เข้าร่วมงานจำนวน 354 ท่าน

 • เชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส"วันกตัญญู 65 ปี"


  เชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส"วันกตัญญู 65 ปี"ของ

  1. คุณพ่อยอห์นบอสโก ไพยง มนิราช
  2. คุณพ่อร็อค ชีวิน สุวดินทร์กูร
  3. คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก
  4. คุณพ่อวินเซนต์เดอปอล ประสงค์ ยนปลัดยศ
  5. คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ

  ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2019
  ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
  พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

 • ข่าวดีข่าวดีสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา


  บทเทศน์สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
  รับใช้เหมือนมาร์ธา รับฟังเหมือนมารีย์
  ก. ความสำคัญ     
         
  1.คำสอนหลักของบทอ่านในวันนี้เน้นการมี “น้ำใจไมตรี” การมีอัชฌาสัยที่ดี การให้การต้อนรับที่ต้องเป็นคุณลักษณะนิสัยของเราคริสตชน และความจำเป็นของ “การรับฟัง” พระวาจาของพระเจ้าก่อนที่เราจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จของการเป็นคริสตชนก็คือ การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินชีวิตว่าอะไรสำคัญมากกว่าหรือน้อยกว่า อะไรควรทำก่อนหรือทำหลัง แน่นอนเราต้องเลือกพระเยซูก่อนอื่นหมด แล้วสิ่งอื่นๆจะตามมาเอง บทเรียนที่เราได้ในวันนี้คือการใช้เวลาเพื่อ “นั่งลงแทบเท้าพระเยซูเจ้า” ในแต่ละวัน

 • ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ จ.ราชบุรี

  ฉลองวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ จ.ราชบุรี
      วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเบเนดิกโต โป่งยอ จ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

 • อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"

  อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
     วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชุบรี  จัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562/2019  หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต" ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยในภาคเช้ามีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร"  และภาคบ่าย มีคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรในเรื่อง "ศาสนสัมพันธ์" เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคริสตชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต  โดยดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 130 คน

 

footer