header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

 • ขอคำภาวนาเพื่อซิสเตอร์อักแนส ถวิล เสรีพรพงศ์

  ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ
  ซิสเตอร์อักแนส ถวิล  เสรีพรพงศ์
  สมาชิกคณะภคินีผู้รับใช้ฯ  (สัตบุรุษวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี )
  ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 เวลา 11.35 น.
   อายุ 78 ปี 11 เดือน  ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 62 ปี
  ขอพระเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแด่ท่านด้วยเทอญ

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า


  "จงโห่ร้องยินดี" 

  บทเทศน์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

  ก. ความสำคัญ
           1. ข่าวดีในวันอาทิตย์นี้คือคำเชิญชวนเราให้เรามีใจฮึกเหิม “โห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจ” (Rejoice) โดยสำนึกว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราและโดยการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตโดยการใช้โทษบาป การฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่ และการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ พิธีมิสซาวันนี้เราจุดเทียนสีกุหลาบและพระสงฆ์จะสวมอาภรณ์สีกุหลายเช่นกันเพื่อแสดงออกถึงความยินดีในการเสด็จมาของพระเยซูในฐานะพระผู้ไถ่บาปเรา เรายินดีเพราะ (1) เรากำลังเฉลิมฉลองวันบังเกิดของพระคริสตเจ้า (2) เราสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระเยซูในชีวิตประจำวันของเรา และ (3) เรารอคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่ง

 • "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม"  "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม"
   
           วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 เวลา 13.30 - 17.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  29   ท่าน

 • สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - เมษายน 2019
   
 • ประชาสัมพันธ์ : ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14

  ขอเชิญทุกท่านร่วมเดิน–วิ่ง การกุศล
  ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14
  วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562

  ณ บริเวณอาสนวิหารแม่พระบังเกิด อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 

footer