header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา


  "ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" 

  บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
  (22 กรกฎาคม)
  (ยรม 23:1-6, อฟ 2:13-18, มก 6:30-34)
  ก. ความสำคัญ              
            1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้บอกเราให้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีอย่างไร นอกจากนั้นยังท้าทายเราให้ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้ในฐานะหัวหน้าของครอบครัว วัด สังคม กลุ่มองค์กรด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนั้นคำว่าชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะจึงไม่ได้หมายถึงบรรดาพระสงฆ์นักบวชเท่านั้น แต่หมายถึงคริสตชนทุกคนที่ได้รับเรียกให้ทำหน้าที่รับใช้และเป็นผู้นำในทุกๆระดับ

 • ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง


  "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง"

      วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อประสงค์  ยนปลัดยศ เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญและคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ โอกาสเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  58  ท่าน

 • ฉลองวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี

  ฉลองวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ จ.ราชบุรี
          วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเบเนดิ๊กโต โป่งยอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นซึ่งอยู่ในการดูแลอภิบาลความเชื่อโดยพระสงฆ์คณะซาเลเซียน ปัจจุบัน มีคุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นเจ้าอาวาส

 • สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

  สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud
              วันแพร่ธรรมสากล 2017 (วันที่ 22 ตุลาคม) พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม” ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองพระสมณลิขิต Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ที่ทรงกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับหันมาใส่ใจในงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Missio Ad Gentes) ซึ่งองค์พระสันตะปาปาเองได้ทรงตอบรับข้อเสนอเพื่อการฉลองนี้จากสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) และทรงมอบหมายให้สมณองค์กรนี้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญสองประการคือ ปลุกจิตสำนึกทุกภาคส่วนของพระศาสนจักรให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจริงจังในงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Missio Ad Gentes) และฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักรและกิจกรรมต่างๆ ด้านงานแพร่ธรรม”

 • เชิญร่วมฉลองอารามกลาริส กาปูชิน บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

footer