header

ภาพกิจกรรม วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2013 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี ได้รับเชิญจาก ผศ. สำราญ ขวัญเกื้อ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการลงนามเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (M.O.U.) ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับคณะครุศาสตร์

โดยทุกปีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคม จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ และศาสนาเปรียบเทียบ ที่วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการประกาศพระนามพระเยซูเจ้าให้กับโลกได้รับรู้

 

footer